bsendeelrusr

Praznici u Beču - 5 dana

Beč je 10. najveći grad Evropske unije, najveći grad Austrije i njeno političko, ekonomsko i kulturno središte.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 01.01.2020 (srijeda)
BEOGRAD – BEČ Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice u 20:00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 21.30h sa parkinga ispred Lokomotive. Lagana noćna vožnja preko Mađarske do Austrije uz pauze za odmor i po potrebi grupe.

2. dan 02.01.2020 (četvrtak )
BEČ - DUNAVSKI TORANJ (fakultativno) Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Beča autobusom. Šetnja kroz centar grada uz obilazak kompleksa carske palate Hofburg, španske škole jahanja, katedrale Svetog Stefana, glavne trgovačke ulice Kertner, najpoznatije bečke izložbene galerije Albertina, čuvene Bečke opere i hotela Saher, poznatim po svojoj Saher torti, kroz dvorski vrt, preko trga Marije Terezije do zgrade parlamenta i kvarta muzeja. Nakon razgledanja slobodno vrijeme ili mogućnost fakultativne posjete Dunavskog tornja sa kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Smještaj u hotel. Nakon smještaja slobodno vrijeme. Noćenje.

3. dan 03.01.2020 (petak)
BEČ – PARNDORF(fakultativno) Doručak. Slobodno vrijeme ili mogućnost fakultativnog odlaska u Parndorf, outlet centar koji spada u najveće u Evropi sa velikim brojem popusta i robnih marki. Slobodno vrijeme za šoping. Povratak u Beč u poslijepodnevnim časovima. Slobodno vrijeme. Noćenje.

4.dan 04.01.2020 (subota)
BEČ - ŠENBRUN - BRATISLAVA (fakultativno) Doručak. Slobodno vrijeme ili mogućnost fakultativne posjete dvorca Šenbrun. Mogućnost fakultativnog odlaska u obilazak Bratislave. Obilazak bratislavske tvrđave, koja se uzdiže nad starim dijelom grada, radi upoznavanja sa bogatom istorijom ovog lijepog grada iznad Dunava. Panoramsko razgledanje grada, brdo Slavin, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalković. Nakon završetka obilaska, polazak iz Bratislave ka Beču, po putnike koji nisu bili u Bratislavi. Nastavak putovanja prema Srbiji. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora i regulisanja pasoških formalnosti.

5. dan 05.01.2020 (nedelja)
BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

cijenatabela

 

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
 • smještaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.
 • obilaske prema programu (Beč – panorama grada)
 • troškove organizacije i vođstva puta usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja.

 

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove
 • putno osiguranje u iznosu od 1 € po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5 € (0,6 – 16,99 g), 2 € (71-84g). Suma osiguranja 30.000€

 

CIJENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cijene, djeca od 2 – 12 godina ostvaruju popust):

 • izlet Parndorf 15€ / djeca 10€
 • Dvorac Šenbrun sa ulaznicom 25€ (Imperial Tour) / djeca 20€
 • izlet u Bratislavu 15€ / djeca 10€
 • Dunavski toranj sa ulaznicom 20€ / djeca 15€

 

NAPOMENE:
Prtljag putnika smije da sadrži iskljucivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cijena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 40eur.

NAPOMENA ZA HOTEL:
Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obavještava putnike o nazivu hotela putem sajta www.oktopod.rs

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CIJENE ARANŽMANA

 

VIZE:

* Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Savjeta Ministara EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtjevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

* Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno.

 

NAPOMENE U VEZI SMJEŠTAJA:

* U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
* Smještaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smještaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs
* U pojedinim smještajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smještajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
* Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
* Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj...)

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan provjeriti 2 dana prije putovanja tačno vrijeme, mjesto polaska i naziv hotela.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Svaka promjena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmjenu ugovorenog programa Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mjesto u autobusu, koje mu dodijeli agencija i naknadne izmjene nisu moguće.

Organizator putovanja može promjeniti ugovorenu cijenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promjena u cijenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promjena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije termina polaska.

LogNet